Liu, Caihua, Guochao Peng, Shufeng Kong, Chaowang Lan, and Haoliang Zhu. 2023. “Critical Information Quality Dimensions of Conversational Agents for Healthcare”. Information Research an International Electronic Journal 28 (4):18-42. https://doi.org/10.47989/ir284561.